Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової педагогічної парадигми – гуманістичної спрямова­ності навчального процесу.

Ця мета досягається за рахунок вирішення освітніх і виховних завдань:

– виховання розуміння сучасних демографічних проблем, усвідом­лення їх важливості й актуальності;

-усвідомлення безперспективності утилітарного, технократич­ного підходу до формування змісту та мети освіти і необхідності його заміни на антропоорієнтовану філософію постіндустріальної епохи;

– розвиток особистої відповідальності вчителя і керівних кадрів освіти за стан здоров’я учнів;

– розвиток готовності вчителя формувати, зберігати і покращувати здоров’я дитини;

– формування у вчителя відповідальності за власне здоров’я;

– формування у вчителя системно-цілісних уявлень про здоров’я як ціннісну категорію;

– формування глибоких теоретичних знань з валеології;

– оволодіння валеологічними технологіями навчання;

– оволодіння методиками оцінювання рівня здоров’я і валеологіч-ного моніторингу;

– розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем збереження здоров’я учнів і власного здоров’я;

– формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямова­них на розвиток здатності до розв’язання валеологічних проблем;

-формуваннязнаньіумінь,необхіднихдляствореннявалеологічних умов навчання і виховання в закладах освіти;

– відродження кращих традицій української педагогіки, зокрема родинної, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дитини.

В основу валеологічної освіти покладені принципи гуманізації, на­уковості, безперервності, системності та прогностичності.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.