Фізична складова здоров’я

Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних і функціональ­них показників, які характеризують розвиток організму і дають змогу визначити запаси його фізичних сич, витривалість, працездатність.

Фізичний розвиток є одним із показників стану здоров’я насе­лення. Його характеризують маса і форма тіла, стан нервової регуля­ції і втомлюваність. Розміри тіла як результат процесу росту пов’язані з усім комплексом функціональних властивостей: основним обміном та окремими видами обміну речовин і нейротрофічними регуляціями. Унаслідок цього морфологічний тип є основним у характеристиці фі­зичного розвитку людини, а фізіологічні тести характеризують окремі властивості організму. При високому і позитивному зв’язку структур­них і функціональних показників організму морфологічна характерис­тика дає змогу безпосередньо оцінити запас фізичних сил. Для визна­чення морфологічного (структурного) типу використовують показни­ки основних розмірів тіла.

Фізичний розвиток дітей і підлітків відображає закономірність росту і розвитку, процес дозрівання організму, а також його морфо­логічний стан у кожному віковому періоді. В онто- і філогенезі він за­лежить як від біологічних чинників (спадковості), так і від складного комплексу соціальних, економічних, гігієнічних, клімато-географіч-них та інших умов навколишнього середовища.

Під впливом несприятливих факторів рівень фізичного розвитку знижується, поліпшення умов сприяє його підвищенню. Залежність його від соціальних факторів виявили багато вчених світу. Фізичному розвитку дітей сприяє підвищення життєвого рівня населення, раціо­нальне харчування, нормальні умови для виховання і навчання, фізич­на культура і спорт. Показники фізичного розвитку дітей усіх вікових груп поліпшується не тільки завдяки сприятливій динаміці процесів росту організму, а й унаслідок прискорення розвитку дітей, що назива­ють акселерацією.

Взаємозалежність фізичного розвитку і стану здоров’я особливо виявляється в період росту організму. Наявність хронічних захворю­вань негативно впливає на рівень фізичного розвитку дітей, порушу­ючи терміни вікового розвитку, спричиняючи дисгармонію морфоло­гічного статусу.

При вивченні фізичного розвитку застосовують уніфіковані мето­ди антропометричних досліджень (антропометрія). З усіх численних морфологічних і функціональних ознак найчастіше беруть до уваги: довжину тіла (зріст), масу тіла, окружність грудної клітки, життє­вий об ‘см легень, м ‘язову силу рук, станову силу; оцінюють склад тіла, стан опорно-рухового апарату, форму хребта, грудної клітки, ніг, по­ставу; визначають ступінь відкчадення жирової підкладки і розвиток вторинних статевих ознак. Програма дослідження фізичного розвит­ку може змінюватися залежно від обстежуваного контингенту та мети обстеження. Індивідуальний фізичний розвиток оцінюють, зіставляю­чи показники окремих ознак зі стандартами чи типовими середніми значеннями.

Для визначення середніх показників фізичного розвитку обстежу­ють велику групу практично здорових людей у порівняно короткий термін. Результати обстежень обробляють методом варіаційної ста­тистики. Окремі середні показники є стандартами фізичного розвитку відповідної групи населення.

Загальноприйнятих стандартів фізичного розвитку немає. Для певної віково-статевої групи, певної території розробляють шкалу ре­гресій фізичного розвитку (кореляційний аналіз), за якою проводять індивідуальну і групову оцінку.

Особливо цінною є розробка так званих зональних стандартів фі­зичного розвитку населення окремих територій, подібних за геогра­фічними, економічними й екологічними умовами.

При вивченні фізичного розвитку дітей і підлітків застосовують також індивідуальний метод, тобто метод динамічного спостережен­ня протягом багатьох років. Цей метод дає змогу виявити особливості росту і розвитку кожного індивідуума, пов’язані з умовами життя (хар­чуванням, режимом, перенесеними хворобами тощо).

Стандарти фізичного розвитку і розроблені на їхній основі спе­ціальні оцінні таблиці (таблиці корекції та шкали розрахунку за до­вжиною тіла) широко використовують у практиці медичних закладів, особливо дитячих, для індивідуальної оцінки фізичного розвитку.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.