Демографічна ситуація в Україні

Найдорожчим скарбом будь-якої країни є люди. Попри те, що чи не щороку статистика засвідчує зменшення кількості населення в Україні, наша держава серед 193 країн світу посідає 20 місце за його чисель­ністю. А на теренах СНД – друге місце після Росії за цим показником. У Європі – восьме, де випереджають нас лише Росія (160 млн жителів), Німеччина (82,2 млн), Туреччина (65,8 млн), Великобританія (59,9 млн.), Франція (59,0 млн) та Італія (57,8 млн), за офіційними даними в Україні живе 48,7 млн осіб.

Україна постійно поповнювала страшні спустошення, заподіяні їй монголо-татарами, громадянською війною, голодомором, Другою світо­вою війною. Сучасний же аналіз перебігу демографічних процесів і даних про стан здоров’я нашого населення свідчить про те, що в країні склалася демографічна криза. Смертність переважає над народжува­ністю більше ніж у 2 рази. Водночас, за кількістю хірургічних втручань щодо штучного припинення вагітності, Україна займає одне з перших місць у світі в розрахунку на кількість населення.

За даними офіційної статистики у 2000 р. середня тривалість життя чоловіків в Україні становила 62 роки, проти 66 у 1986 році. Останніми роками цей показник продовжує скорочуватись, водночас, упродовж останніх 20 років, у більшості країн світу він підвищився. В Центральній Америці й Азії збільшився на 10-11 років, у країнах Східної Європи – на 2-3 роки.

Причини загальної смертності по всіх регіонах України практич­но не відрізняються. Найчастіше, як чоловіки (48,5 %), так і жінки (66,5 %) помирають від серцево-судинних хвороб, від нещасних випад­ків, отруєнь і травм смертність серед чоловіків становить 16,2 %, а серед жінок – 4,4 %, від злоякісних новоутворень серед чоловіків -14,5%, серед жінок -10,9%, від хвороб органів дихання серед чоло­віків -7,6%, серед жінок -3,8%. В Україні смертність чоловіків у всіх вікових групах вища, ніж смертність жінок.

Занепокоєння викликає здоров’я школярів. Перелік хронічних хвороб учнів загальноосвітніх шкіл різноманітний. Лише один з деся­ти першокласників сьогодні не має патології. Результати досліджень показують, що за останні роки тенденція до погіршення стану здоров’я учнів набула сталого характеру. За період навчання у школі кількість хронічних захворювань у дітей збільшується в 1,5-2 рази. Відмічається значне омолодження «хвороб похилого віку», зокрема онкозахворювань. Є випадки інсультів та інфарктів у дітей віком до 15 років.

Серед новонароджених кожне третє немовля має певні генетич­ні вади, а кожна 17 дитина народжується психічно неповноцінною.

Основними причинами дитячої смертності є вроджені вади розвитку, патологія органів дихання, інфекційні хвороби, нещасні випадки, трав­ми. Високим є рівень мертвонароджуваності. За рівнем смертності не­мовлят Україна займає 49 місце у світі. Внаслідок зменшення народжу­ваності зменшується кількість підлітків, віком 15-17 років, які склада­ють репродуктивний потенціал нашої країни. Саме ці юнаки і дівчата в найближчий час будуть визначати приріст населення.

Народження великої кількості дітей з вадами розвитку зумовлює ріст і без того високих показників інвалідизацїї населення. Сьогодні в Україні налічується майже 150 тис. дорослих інвалідів з дитинства і понад 160 тис. дітей-інвалідів. Вагомим чинником інвалідизації дітей є зловживання батьками алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

Статистика свідчить про постійне зростання безплідності та не­здатність багатьох жінок виносити і народити дитину. Жіноче і чоло­віче безпліддя зумовлене багатьма причинами. Серед них, на першому місці знаходяться запальні процеси різної етіології. Навіть серед дівчат 15-17 років майже 8 % страждають на запалення жіночих статевих ор­ганів, які в основному є ускладненням після штучного переривання вагітності.

Недостатня поінформованість молоді з проблем планування сім’ї, лібералізація сексуальних стосунків, негативний вплив сучасних засо­бів масової інформації зумовлюють підвищений інтерес підлітків до цієї сфери, випадкові та ранні сексуальні,контакти, що за браком знань про засоби контрацепції та профілактики венеричних захворювань призводить не тільки до поширення венеричних хвороб, а й до випад­ків ранньої вагітності.

Щорічно реєструють близько 300 випадків штучного переривання вагітності у дівчат до 14 років та понад 30 тис. – у дівчат 15-17 років. Незапланована вагітність може призвести до народження хворої дити­ни, яка поповнить ряди дітей-інвалідів, а небажані діти – ряди дітей-сиріт.

Щодо інфекційних хвороб, то підвищилась захворюваність на грип, кишкові інфекції, тяжкі форми сальмонельозу, дизентерії, гепа­титів. Кількість хворих на туберкульоз у 2000 р. збільшилась майже в 2 рази порівняно з 1990 роком. На даний час щоденно реєструється 82 хворих. Смертність від туберкульозу складає 16,3 на 100 тис. на­селення, порівнюючи з 1996 р. вона підвищилася майже у 6 разів. Цей показник в Україні вищий, ніж у Японії в 2,4 рази і в 5,6 раз – ніж у Франції.

За останні роки значно зросла захворюваність на венеричні хво­роби як серед дорослих, так і серед підлітків. Захворюваність на си­філіс статистично свідчить про епідемію. Загальна кількість хворих збільшилась з 9,7 у 1991 р. до 91,5 на 100 тис. населення у 2000 p., в Україні також розповсюджується епідемія СНІДу яка має найбільші темпи росту серед країн СНД. Але насправді ситуація значно складні­ша. Спеціалісти вважають, що у 2010 р. кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в Україні може досягти 1,5-2,5 млн. Найвищий рівень захворюваності має вікова група від 15 до 29 років, тобто ті, які мають з найбільшу сексуальну активність та здатність до реалізації репродук­тивної функції. Це негативно впливає на соматичне і репродуктивне здоров’я молоді та є причиною народження ВІЛ-інфікованих дітей.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.